KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW

KONSORCJUM POLSKICH BIUR RACHUNKOWYCH

 

Szanowny Użytkowniku,  

 
od 25 maja 2018 roku stosujemy przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO lub Ogólne rozporządzenie). W związku ze wskazanymi regulacjami, gromadząc Twoje dane chcielibyśmy Cię poinformować, że:

 

 1. Przekazanie przez Ciebie danych osobowych o które prosimy jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi wpisanie Twojego biura na listę członków Konsorcjum Polskich Biur Rachunkowych.

 2. Administratorem przekazanych przez Ciebie danych będziemy my - DGCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Zielonej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla dzielnic Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000056678, NIP: 6180040084.

 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: iod@dgcs.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 517-715-459.

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celach:

  1. zarejestrowania Twojego biura jako członka Konsorcjum Polskich Biur Rachunkowych, realizacji Twoich uprawnień z tytułu członkostwa w Konsorcjum oraz egzekwowania obowiązków związanych ze statusem członka o których mowa w Regulaminie Członkostwa w KPBR, w tym udostępnienia użytkownikom wizytówki Twojego przedsiębiorstwa jako członka Konsorcjum Polskich Biur Rachunkowych na stronie internetowej www.konsorcjumpbr.pl/lista-biur/lista na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  2. rozliczenia wnoszonych przez Ciebie opłat za członkostwo, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności wypełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, 

  3. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci:

   • informowania drogą elektroniczną (na podany przez Ciebie adres e-mail) o bieżącej działalności Konsorcjum, w tym o organizowanych lub współorganizowanych przez Konsorcjum wydarzeniach, na podstawie 

   • ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z członkostwem w Konsorcjum Polskich Biur Rachunkowych, a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

  1. podmiot świadczący usługi IT w celu wykonywania dla nas usługi pomocy technicznej w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym;

  2. podmiot świadczący na naszą rzecz usługi hostingowe w celu umożliwienia świadczenia usług tego rodzaju.

 6. Dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów lub podmiotów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

 7. Przekazane dane będą przechowywane przez nas przez wskazany przepisami powszechnie obowiązującego prawa okresy przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym (wynikających m. in. z obowiązków podatkowych) związanych z Twoim członkostwem w Konsorcjum. Po upływie tego okresu zostaną przez nas usunięte.

 8. Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane wobec Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 9. Jednocześnie informujemy, że przysługują Ci następujące uprawnienia: 

  1. żądania w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,

  2. do sprostowania przekazanych danych,

  3. żądania przeniesienia przetwarzanych danych osobowych do innego administratora,

  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

  5. sprzeciwu wobec operacji przetwarzania tych danych,

oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia przez nas przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

 

 

Dziękujemy, że zapoznałeś się z powyższą informacją!

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych